NGC 2237 – TecnoSky AG86 APO + Atik383 Mono
  • Atik 383L Mono
  • Filter CLS Astronomik
  • 4×30′
  • TecnoSky AG86 APO Astrographer
  • N-EQ6R
  • Site: Capracotta (IS) – Italy